Regulamin

Postanowienia Ogólne.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego dostępnego pod adresem voucherforyou.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych, a także elementy graficzne Stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Serwis podlegają ochronie prawnej.

Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy spełnią określone warunki. Zastrzeżenie dotyczące możliwości skorzystania z wybranych usług będzie każdorazowo zamieszczane na stronach internetowych Serwisu lub wysyłane drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres email.

Reklamacje.

W trakcie korzystania z Usługi, Użytkownik zobowiązany jest:

-niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi

-przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności nie dostarczać/przekazywać treści zabronionych przez prawo.

-nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres: reklamacjevoucherforyou@gmail.com

Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca umożliwia:

-uzyskiwanie informacji o Serwisie,

-przyjmowanie zgłoszeń usterek i Awarii

-pomoc w dokonywaniu przez Użytkownika Rejestracji,

Złożenie reklamacji:

-Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

-Reklamacja może być przesłana na reklamacjevoucherforyou@gmail.com lub za pomocą formularza dostępnego na stronie

-Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

– Każdy kod ma 30 dni ważności, po upływie tego terminu kod staje się nie ważny a co za tym idzie reklamacja nie może zostac przyjęta

Odpowiedzialność.

voucherforyou.pl(usługodawca) nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na serwisach do których dostarcza kody premium , w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.

Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a Serwisem

Usługodawca podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych usług nie ponosi jednak odpowiedzialności za:

-Zamknięcie strony, awarię witryny od strony technicznej.

-utratę Treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy oraz

-za treść reklam zamieszczanych w Serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane Treści będą wykorzystywane przez Użytkowników.

-za poprawne funkcjonowanie odnośników do Treści i poprawności ich opisów

-za jakość obrazu oraz inne usterki na serwisach

-Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z powodu Siły Wyższej. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej Serwisu w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

Polityka prywatności w Serwisie.

Aby ułatwić korzystanie z serwisu do komputera użytkownika wysyłany jest przynajmniej jeden plik „cookie”, który umożliwia nam podnoszenie oraz ulepszanie usług dzięki przechowywaniu preferencji naszych użytkowników. Niniejsze dane są gromadzone jedynie w celach wyświetlania reklam podczas wizyty na stronie. Korzystamy z usług zewnętrznych agencji reklamowych. Firmy te mają prawo wykorzystać informacje (z wyłączeniem danych osobowych) związane z wizytami w serwisie do wyświetlania reklam towarów i usług.

Więcej informacji znajdziesz pod adresem:

http://www.google.com/privacy_ads.html

Pliki cookie

Pliki popularnie zwane „ciasteczkami” nie umożliwiają w żadnym stopniu identyfikacji osoby, która odwiedza dany serwis internetowy. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) istnieje możliwość zapisu plików tekstowych na dysku użytkownika, jeżeli ten zostanie o tym poinformowany. Skasowanie wyżej wymienionych plików może utrudnić korzystanie z serwisu.

Płatności.

Każdorazowo przy płatnościach za wybrane przez użytkownika usługi widnieje dokładny opis usługi wraz z jej ceną w PLN. Użytkownik akceptując tę kwotę zrzeka się jakichkolwiek roszczeń co do jej wysokości po zrealizowaniu płatności.

Rozliczenia transakcji:

  • kartą kredytową.
  • przelewem tradycyjnym na podany przy zamówieniu numer konta
  • Szybkim przelewem za pomocą operatora płatności Paybylink

Usługodawca nie przechowuje oraz nie ma dostępu do żadnych danych bankowych (numerów kart, kont itd) jedynie do adresu email, na który zostanie wysłana wiadomość z zakupiona usługa i danych rozliczeniowych podanych w formularzu (takich jak imię, nazwisko, adres) oraz udostępnionych danych przez agenta rozliczeniowego zgodnie z obowiązującym prawem – wykorzystywanymi jedynie w celu dostarczenia wykupionej usługi.

Wszelkie reklamacje odnośnie płatności należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie.

Postanowienia końcowe.

Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników w drodze mailowej o podjęciu takiej decyzji co najmniej 14 (czternaście) dni wcześniej.

Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie bez obowiązku uprzedniego powiadamiania użytkowników. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.

Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej zapoznanie się z nim oraz jego archiwizację.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.11.2018